fcb
Plavecký klub Martin (Stanovy)
Stanovy
Prvá časť
Úvodné ustanovenia
Článok 1 - Názov a sídlo
 • Plavecký klub (PK)je záujmovým združením, do ktorého sa dobrovoľne združujú jednotlivci, ktorí majú záujem rozvíjať individuálne plavecké športy v Martine a jeho okolí.
 • PK je nezávislé občianske združenie, ktoré svoju činnosť vyvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej platnými zákonmi, v súlade so stanovami Slovenskej plaveckej federácie, a pravidlami FINA. Propagácia politickej činnosti akejkoľvek politickej strany v PK je neprípustná.
 • Názov združenia : Plavecký klub Martin s vlastnou symbolikou: dlhý kód PK MARTIN, krátky kód PKMA. Pôsobiskom PKMA je mestská krytá plaváreň v Martine, na ulici Novomeského 3, 036 01 Martin.
 • Sídlo Plaveckého klubu Martin: Horská č.1, 036 01 Martin
 • Článok 2 - Poslanie a pôsobnosť
  Poslaním PKMA je zabezpečovanie rozvoja plaveckých športov na území mesta Martin a v jeho okolí.
  Hlavné pôsobnosti klubovej činnosti sú:
 • výchova plaveckej základne formou výučby plávania v základnom plaveckom výcviku detí, mládeže a dospelých a následného zdokonaľovania ich plaveckých zručností.
 • výchova pretekárov v plávaní s cieľom získavania medailových umiestnení na národných súťažiach
 • Vytváranie ekonomickej základne potrebnej pre činnosť klubu.
 • Druhá časť
  Členstvo
  Článok 3 - Členstvo v PKMA
  Riadnym členom PKMA sa môže stať každý, kto má záujem o plávanie ako aktívny športovec a chce dobrovoľne plniť svoje členské povinnosti a zúčastňovať sa na činnosti PKMA.
  Občania, ktorí prejavia záujem pracovať v PKMA ako tréneri alebo funkcionári sa môžu stať členmi PKMA po ich schválení do funkcie výborom PKMA a výkonom funkcií počas dvoch rokov.
  Členstvo v klube je dobrovoľné a vzniká zaevidovaním písomnej prihlášky.
  Členstvo zaniká:
  • vystúpením člena
  • vylúčením za neplnenie základných povinností člena PKMA
  • vylúčením za obzvlášť závažné previnenia nezlučiteľné s členstvom, etickými a morálnymi zásadami v demokratickej spoločnosti
  • zánikom klubu
  • úmrtím jednotlivca
  Článok 4 - Práva a povinnosti Členov
  Práva
  • Zúčastňovať sa na činnosti PKM, a to ako aktívny športovec, tréner, rozhodca alebo funkcionár s právom hlasovať, voliť a byť volený do orgánov PKMA.
  • písomne predkladať návrhy na zlepšenie činnosti PKMA
  Povinnosti
 • Dodržiavať stanovy, smernice, pokyny vydaná orgánmi PKMA.
 • Riadne platiť členské klubové a iné príspevky.
 • Tretia časť
  Orgány PKM
  Článok 5 - Štruktúra orgánov
  1. Orgánmi PKM sú:
  • Konferencia PKM Výbor PKM
  • Komisie PKM

  2. Orgány (okrem konferencie) sa vytvárajú na základe demokratických volieb z členov PKM.

  3. Komisie o svojej činnosti informujú výbor a výbor o svojej činnosti predkladá výročnú správu lx ročne na konferencii.
  Článok 6 - Konferencia PKM
  1. Najvyšším orgánom PKM je konferencia, ktorú tvoria dospelí členovia PKM, resp. v prípade nad 100 členov delegáti PKM. Zvoláva ju výbor PKM najmenej lx za rok .

  2. Konferencia má právo rozhodovať a je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov alebo delegátov. Všetky rozhodnutia sa prijímajú kolektívne. Rozhodnutia sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, resp. delegátov.

  3. Konferenciu riadi poverený člen výboru PKM.

  4. Konferencia má v pôsobnosti právomoc rozhodovaciu, kontrolnú a normotvornú.

  5. Konferencia PKM
  • volí predsedu a členov výboru,
  • volí predsedu a dvoch členov revíznej komisie na dvojročné obdobie
  • volí svojich zástupcov do ostatných orgánov, v ktorých má zastúpenie, prípadne sa podieľa na ich činnosti
  • schvaľuje stanovy PKM, ich zmeny a doplnky, prerokováva správy o činnosti výboru za uplynulé obdobie, správu revíznej komisie a v prípade potreby prijíma opatrenia pre ďalší rozvoj plaveckých športov
  • schvaľuje program a plán činnosti PKM na nasledujúci rok
  • schvaľuje členské, klubové a iné príspevky členov PKM
  • rozhoduje o vstupe, prípadne zrušení členstva v iných orgánoch a združeniach
  • rozhoduje o zásadných veciach týkajúcich sa hospodárenia a majetku PKM, schvaľuje rozpočet a na základe predloženej správy, prerokováva jeho čerpanie
  • rozhoduje o návrhoch členov PKM
  • pôsobí ako najvyššia odvolacia inštancia v PKM
  Článok 7 - Výbor PKM
  1. Výbor PKM sa skladá z predsedu klubu, tajomníka, hospodára, šéftrénera, člena pre športovo-technické záležitosti, člena pre marketing. Výbor riadi jeho predseda.

  2. Výbor rozhoduje o všetkých koncepčných a zásadných veciach, pokiaľ nie sú obsiahnuté v pôsobnosti konferencie PKM.

  3. Schôdze výboru sa konajú podľa potreby najmenej 2x ročne.

  4. Schôdza výboru je schopná rozhodovať a uznášať sa ak, je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhodne predsedov hlas.

  5. Výbor vedie zápisy z rokovaní. Členovia výboru sú o uložených úlohách informovaní priamo na zasadnutí výboru.

  6. Výbor PKM riadi činnosť PKM v období medzi konferenciami.
  Článok 8 - Mimoriadna konferencia
  1. Mimoriadna konferencia musí byť zvolaná, ak o to požiada aspoň 1/3 všetkých členov PKM, alebo ak o tom rozhodne výbor PKM.
  Článok 9-Voľby
  1. Voľby predsedu PKM a členov výboru PKM sa konajú na každej konferencii PKM podľa zásad uvedených v týchto stanovách členmi staršími ako 18 rokov.

  2. Právo voliť a prijímať rozhodnutia a byť volení majú všetci členovia PKM starší ako 18 rokov.

  3. Voľby sa konajú tajným hlasovaním. V priebehu funkčného obdobia môže byť výbor doplnený kooptovaním nových členov.
  Štvrtá časť
  Právna subjektivita a hospodárenie PKM
  Článok 10 - Právna subjektivita
  1. PKM je samostatným záujmovým združením občanov s právnou subjektivitou. V mene PKM rokuje výbor, ktorého navonok zastupuje predseda, tajomník, alebo iný nimi poverený člen výboru.
  Článok 11 - Majetok PKM
  1. Zdrojmi majetku PKM sú predovšetkým:
  • majetok získaný prevodom
  • členské a klubové príspevky členov PKM, poplatky za prestupy športovcov
  • dotácie a dary
  • príjmy z vlastnej podnikateľskej a sponzorskej činnosti doma aj v zahraničí
  • príjmy z organizácie pretekov
  • náhrady za reklamy z podujatí zabezpečovaných PKM
  • povinný mesačný vklad členov prípravky a pretekárov vo všetkých vekových kategóriách
  • príjmy zo základných plaveckých kurzov detí a dospelých
  • štátne dotácie
  • iné príjmy
  Článok 12 - Finančné hospodárenie
  1. PKM hospodári na základe schváleného finančného rozpočtu na kalendárny rok. Bezprostredným spravovaním majetku a finančných záležitostí je poverený hospodár PKM.

  2. Výdaje PKM môže uskutočniť hospodár v zmysle rozpočtových pravidiel klubu schválených konferenciou.

  3. Výbor predkladá konferencii PKM každoročne správu o hospodárení PKM.
  Piata časť
  Kontrolná činnosť
  Článok 13 - Vnútroklubová kontrolná činnosť
  1. Kontrolnú činnosť v PKM vykonáva kontrolná a revízna komisia podľa potreby minimálne 1x ročne. Polročnú správu predkladá výboru PKM, výročnú konferencii PKM.
  Šiesta časť
  Záverečné ustanovenia
  Článok 14 - Záväzný výklad
  1. O všetkých veciach a riešení prípadov, ktoré nie sú uvedené v stanovách rozhoduje konferencia PKM a v období medzi konferenciami výbor PKM.

  2. Záväzný výklad stanov PKM a ustanovení podľa článku 6 prináleží iba konferencii PKM.

  3. Stanovy PKM sú v súlade so stanovami SPF
  Článok 15 - Účinnosť stanov
  1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia konferenciou Plaveckého klubu Martin. Tieto stanovy schválila konferencia PKM svojim uznesením dňa:
  O klube
  Forma: Občianske združenie

  Funkcionári - kontakty:
  • Ing. Jiří Mikoláš PhD – predseda klubu
  č.tel. 0904 988 588
  • Oľga Mikolášová – tajomník klubu
  č. tel. 0910 202042,
  omikolasova@gmail.com
  • RNDr. Ľubica Smatanová – ekonóm klubu
  č. tel. 0907 858 055
  • Ing. Branislav Turanský – predseda kontrolnej komisie
  č.tel. 0903 942 831
  • Mudr. Martin Frolo – člen kontrolnej komisie
  č. tel. 0908 689 888
  • Bankový účet PK Martin:
  (IBAN: SK98 7500 0000 0040 1839 9337)
  • Webová stránka: www.pkmartin.sk

  Predmet a popis činnosti klubu
  PK Martin je činný v nasledovných oblastiach:

  • Základný plavecký výcvik /ZV/
  • Zdokonaľovací plavecký výcvik /ZPV1a,1b,2,3/
  • Prípravka výkonnostného plávania /PVP/
  • Výkonnostné plávanie /VPŽ1/
  • Výkonnostné plávanie /VP3 a VPŽ2/
  • Vrcholové plávanie /VP1/
  • Kondičné - nesúťažné plávanie /KP/
  • Kondičné plávanie dospelých /KPD/

  ...čítajte ďalšie informácie [viac]
  Prihlásenie do intranetu

  Prihlásiť sa

  (Len funkcionári PK Martin)

  Prihlásiť automaticky pri ďalšej návšteve
  HTML5 Icon
  HTML5 Icon
  Blahoželáme
  • Laura Gruchaľákováoslavuje 16. narodeniny (22.08.2006)
  August 2022calendarcalendar
  PoUtStŠtPiSoNe
  01020304050607
  08091011121314
  15161718192021
  22232425262728
  29303101020304